REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ

NAŠICE – GRAD NAŠICE

KLASA: 053-02/19-01/03

UR.BROJ: 2149/19-02-19-03

Našice, 30.9.2019.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice dana 30.9.2019. objavljuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

 • ODGOJITELJ  na određeno, nepuno radno vrijeme, 6 sati tjedno –  rad u kraćem programu opće igraonice: „Igre u vrtiću“

UVJETI ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA:

 1. preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste koji je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste, sukladno članku 24. Stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 2. stručni ispit

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10/97,107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97).

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

Kandidati koji  mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

      Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

            Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na  natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Dokaz o položenom stručnom ispitu
 4. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 5. Dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 6. Potvrda Centra za socijalnu skrb o ne izricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta
 7. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 8. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Zvončić Našice.

Prijave se podnose na adresu:DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ NAŠICE – GRAD NAŠICE

31500 NAŠICE, Dore Pejačević 4

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                  Upravno vijeće Dječjeg vrtića

                                                                                  Zvončić Našice – Grad Našice

POSJET TRŽNICI

Djeca skupine „Staklena“ i „Pčelica“ danas su s odgojiteljicama Maricom Balažić i Ljerkom Herman posjetili gradsku tržnicu. Imali su priliku doživjeti bogatstvo boja i mirisa, upoznati vrste voća i povrća koje su im do sada bile nepoznate – poput bamija i batata, a plodove koje su dobili na poklon od proizvođača kušali po povratku u vrtić.

Hrvatski olimpijski dan

Polaznici našega vrtića su u pratnji odgojiteljica i stručnog tima danas prošetali gradom. Na taj način su, kao i prijašnjih godina, obilježili Hrvatski olimpijski dan, 10. rujna. Kod fontane ih je dočekao gradonačelnik Josip Miletić koji je sve pozdravio i dao podršku aktivnostima koje se  realiziraju s djecom. Nakon šetnje, u dvorištu vrtića, djeca su nastavila s veselim sportskim igrama.

Inače, u vrtiću se kontinuirano i svakodnevno provode različiti sadržaji koji utječu na zdravstveni, tjelesni, emocionalni, spoznajni i kreativni razvoj djece i koji pozitivno djeluju na cjelokupni razvoj mališana. Stvaranje navika aktivnog bavljenja sportom, od najranijih dana prema osobnim afinitetima i mogućnostima, jedan je od primarnih zadataka odgojno-obrazovnog procesa predškolskog odgoja.

Tekst i fotografije: Snježana Kanđera,                                                                                    magistra predškolskog odgoja

DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ NAŠICE – GRAD NAŠICE

POLAZAK U VRTIĆ

Polazak u vrtić predstavlja za svako dijete veliku promjenu u životu, važan događaj za njega i roditelje. Za mnogu djecu je to prvo odvajanje od roditelja. Iz zaštićene i poznate okoline dijete dolazi u novu i nepoznatu situaciju, u novi prostor i među nove ljude.

Mora proći određeno vrijeme tijekom kojega će se dijete uvjeriti kako se roditelj uvijek vraća po njega i tijekom kojega će upoznati novu okolinu te upoznati i zavoljeti svoje odgojiteljice i nove prijatelje.

Naravno da je djeci teško kad se moraju odvojiti od roditelja, ali odvajanje je ipak važan dio normalnog procesa odrastanja svakog djeteta.

Što možemo očekivati u vrijeme prilagodbe?

 • reakcije na fiziološkom planu: odbijanje hrane, odbijanje spavanja, probavne smetnje
 • reakcije u ponašanju: plač, agresivnost, povučenost
 • regresija u ponašanju: kod djeteta se javljaju oni oblici ponašanja koji su karakteristični za neku raniju fazu razvoja (primjerice, mokrenje, sisanje prsta…)

Svoj strah od odvajanja djeca dakle mogu izražavati različito, i te reakcije se mogu pojavljivati i u vrtiću i kod kuće. Međutim, sve te promjene su prolaznog karaktera i proći će kad se dijete prilagodi novom prostoru, djeci, odraslima, novim pravilima i novom načinu života.

Važno je da roditelji pokažu djetetu razumijevanje njegovih osjećaja. Ne treba nikad ismijavati dijete zbog plača ili straha od odvajanja. Sasvim je normalno da se neka djeca rasplaču kad roditelj odlazi.

Što možemo učiniti?

Prije polaska u vrtić:

 • Pričajte s djetetom o tome što se radi u vrtiću i što ga očekuje. Imajte na umu:  do 3g. dijete je više usmjereno na odraslu osobu (tvoja teta će biti s tobom), s 4g. na igračke, s 5g. na vršnjake igru s njima
 • Privikavati dijete na „vrtićku“ organizaciju dana (obroci, dnevni odmor…)
 • Prošetati do vrtića, izvana pogledati zgradu, igralište
 • Kupovinu i pripremu stvari za vrtić, učiniti s djetetom
 • Polazak u vrtić tretirajte kao normalnu stvar u životu djeteta – ne pokazivati tugu, strah, uznemirenost. Budući da su djeca senzibilna za emocije roditelja i u svom ponašanju često izražavaju ono što roditelji osjećaju, djetetova adaptacija i prihvaćanje vrtića u velikoj mjeri ovisi i o tome kako roditelj doživljava polazak djeteta u vrtić, kakav stav ima prema vrtiću, te kakva je bila priprema djeteta za vrtić.

A kada dođe vrijeme za vrtić…

 • Tokom prva 2 tjedna (minimalno 1 tjedan) preporučuje se skraćeni boravak djeteta u grupi. Ne ostajati odmah i na spavanju. Postupno produžavati boravak.
 • Dopustite djetetu da ponese od doma omiljenu  igračku ili  predmet, to smanjuje osjećaj nesigurnost.
 • Ne uvoditi dodatne promjene u djetetovu životu.
 • Treba se oprostiti s djetetom kad ga ostavljate u vrtiću i recite mu „vratit ću se po tebe“ – ne bježati, treba se pobrinuti da dijete zna da roditelj odlazi.
 • Ne produžavati opraštanje jer to uznemiruje dijete. Ostati smiren, strpljiv, nježan, ali odlučan. Uvesti ritual, npr. zagrliti, dati pusu i mahnuti.
 • Budite točni kad dolazite po dijete. Vašim kašnjenjem dijete postaje nesigurno, nestrpljivo i nepovjerljivo.
 • Pričati s djetetom po povratku iz vrtića (o aktivnostima u vrtiću, prihvatiti iskazane osjećaje ljutnje, tuge – ne ga pitati da li sutra želi  ići u vrtić…).
 • Pred djetetom ne komentirati “svi su plakali, bilo je grozno…“
 • Voditi dijete u vrtić koliko god je moguće redovito, pogotovo u vrijeme prilagodbe. Nakon pauze od vrtića, dijete će morati „odraditi“ prilagodbu ispočetka.
 • Naoružajte se ljubavlju i strpljenjem!
 • VAŽNO JE OSTVARITI DOBAR KONTAKT S ODGOJITELJIMA,  JER ONI POSTAJU VAŽNE OSOBE U ŽIVOTU DJETETA I DIJETE ĆE BITI SMIRENIJE I OSJEĆAT ĆE SE SIGURNIJE AKO VIDI KAKO NJEGOVI RODITELJI RAZGOVARAJU S ODGOJITELJIMA LJUBAZNO I S POVJERENJEM. 

Priredila: Biljana Matijašević, mag. psych.

18. Olimpijski festival dječjih vrtića

U Našicama je 21.svibnja 2019. godine održan 18. Olimpijski festival dječjih vrtića osječko-baranjske županije. Cilj ove manifestacije je njegovanja vrijednosti olimpizma kod najmlađih članova našega društva kao i stvaranje navika zdravoga življenja. U našem vrtiću djeca se od najranije dobi navikavaju na kretanje, bavljenje sportskim aktivnostima, razvijaju svoje tjelesne sposobnosti, osnažuju spoznajni i emocionalni život novim iskustvima.  Potiče se prijateljstvo, razumijevanje različitosti, empatija,  natjecanje u fair play ozračju. 

Ovogodišnji olimpijski festival održan je na gradskom stadionu, a prijavilo se jedanaest vrtića. U pet sportskih disciplina se natjecalo četiristo djece. Sveukupni pobjednik je DV Zvončić Našice-Grad Našice, drugo mjesto osvojila je ekipa Sjenčice iz Osijeka, a treće Dječji vrtić Đakovo. Dječji vrtić Lane iz Osijek osvojio je trofej Fair play.

Vjerujemo da će i ovaj događaj biti jedno lijepo iskustvo utisnuto u srca i sjećanja mališana.

Sve su popratili i mediji, a više o svemu se može vidjeti na linkovima:

Sretno, do slijedećeg Olimpijskog festivala!

Snježana Kanđera,

    magistra predškolskog odgoja

Javna nabava – Radovi izgradnje zgrade Područnog dječjeg vrtića u Jelisavcu

Dječji vrtić Zvončić Našice – Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti radova izgradnje Područnog dječjeg vrtića u Jelisavcu. Predmet nabave obuhvaća radove izgradnje samostojeće zgrade dječjeg vrtića u naselju Jelisavac s pripadajućom infrastrukturom te vanjskom i unutarnjom opremom vrtića ukupne površine obuhvata zgrade i pripadajućeg dvorišta sa parkiralištem 3.123,00 m2,  građevinske bruto površine same zgrade 412,48 m²,  visine najvišeg dijela zgrade iznad kote uređenog terena 6,00 m. Kapacitet Područnog dječjeg vrtića – dvije skupine vrtićke dobi, ukupno 40 djece. Sastavni dio je i izgradnja površina za promet u mirovanju sa 19 PM za osobna vozila.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu informativno pogledati ovdje, a preuzeti na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektoničkog oglasnika javne nabave do 20. svibnja 2019. godine do 12:00 sati. (Izmjena Dokumentacije)

Ovaj projekt provodi se u sklopu mjere 7: “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjere 7.4.: “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” – provedba tipa operacije 7.4.1.: “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, a financira se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Izmjena 1_Dokumentacija o nabavi

Izmjena 1_Troškovnik

Prilozi

Odgovori na upite

Obavijest o izmjeni Dokumentacije o nabavi